Z okazji Zielonych Świątek módl się do Maryi rozwiązującej węzły

Z okazji Zielonych Świątek módl się do Maryi rozwiązującej węzły

Pięćdziesiąt dni po Wielkanocy obchodzona jest Pięćdziesiątnica czyli Zielone Świątki, które upamiętniają Zstąpienie Ducha Świętego wśród uczniów, i początek misji Kościoła. W tym roku uczcijmy to święto odmawiając Nowennę do Maryi rozwiązującej węzły.

W tym roku Zesłanie Ducha Świętego przypada 5 czerwiec. Jest to święto ruchome, którego termin jest uzależniony od terminu Wielkanoc. Pięćdziesiątnica przypada dokładnie pięćdziesiąt dni po Wielkanocy.

Zielone Świątki to jedna z najważniejszych uroczystości w Kościele katolickim. Pochodzi ze starożytnego żydowskiego święta Szawuot, obchodzonego siedem tygodni po Pesach i wymagającego pielgrzymki do Jerozolimy. Właśnie dla uczczenia Szawuot uczniowie i apostołowie zgromadzili się w Jerozolimie i to właśnie wtedy z nieba zstąpił Duch Święty.

Pięćdziesiątnica jest także jedną z uroczystości religijnych, podczas której wskazane jest odmówienie Nowenny, czyli szczególnej modlitwy, którą zazwyczaj kieruje się do Madonny lub świętej, aby prosić o jej wstawiennictwo w rozwiązaniu szczególnie trudnej kwestii. Aby była skuteczna, modlitwa musi być odmawiana przez dziewięć kolejnych dni. W świetle ostatnich wydarzeń, wydaje się słuszne zaproponowanie nowenny poświęconej Maryi rozwiązującej węzły, która oferuje swoją pomoc w rozwiązaniu wielu szczególnie splątanych życiowych węzłów.

Początki i znaczenie święta Zesłania Ducha Świętego

Wspomnieliśmy, że pierwotnie Pięćdziesiątnica zbiegała się z Szawuot, Świętem Tygodni. Święto to przypadło 50 dni po Pesach, żydowskim święcie Paschy. Było to jedno z trzech świąt, z okazji których trzeba było udać się na pielgrzymkę do Jerozolimy, przynosząc dwa bochenki chleba do Świątyni jako ofiarę. W rzeczywistości Szawuot było świętem związanym z ziemią i żniwami. Nazywa się je również „Dożynkami” lub „Świętem Pierwocin” i jest ona radosnym momentem.

Ale podczas Szawuot świętuje się również podarowanie Mojżeszowi Dziesięciu Przykazań i akceptację przez naród żydowski ich przestrzegania.

Apostołowie i uczniowie Jezusa również obchodzili tę rocznicę.

W Dziejach Apostolskich (Dz 2,1-11) czytamy, że w dniu Pięćdziesiątnicy wszyscy spotykali się w tym samym miejscu. Według Dziejów, Wniebowstąpienie Jezusa miało miejsce zaledwie kilka dni wcześniej, 40 dni po Zmartwychwstaniu, podczas gdy według Ewangelii Łukasza miało to miejsce w dniu Zmartwychwstania.

Dlatego też po Wniebowstąpieniu Jezusa, Matka Boża i Apostołowie, zrzeszyli się na wspólnej modlitwie. W pewnym momencie ciszę tego wydarzenia przerwał ogłuszający hałas, a języki ognia spadły z nieba by dotknąć głów wszystkich tam obecnych. Apostołowie zaczęli nagle mówić we wszystkich językach świata a każdy z przybyłych obcokrajowców, którzy się tam znajdowali, rozpoznał swój ojczysty język. Zaniepokojonemu i zdumionemu tym cudem tłumowi, Piotr oświadczył, że to Jezus, „Pan i Mesjasz”, zmartwychwstały z królestwa umarłych, który wstąpił do nieba, dokonał tego cudu. Wielu natychmiast nawróciło się i poprosiło o chrzest. Maciej apostoł, który zastąpił Judasza Iskariotę wśród wybranych Dwunastu, był również obecny i Duch Święty również zstąpił na niego, obdarzając go zdolnością niesienia Słowa Bożego.

Ten tłum zgromadzony wokół Apostołów, którzy opowiadali o życiu Jezusa, o Jego cudach, o Jego wielkości, o Jego śmierci i zmartwychwstaniu, był pierwszym zarodkiem Kościoła katolickiego, który powstał dzięki działaniu Ducha Świętego zstępującego w postaci ognia, aby dać wymowę uczniom Jezusa.

Duch święty – czym jest i co reprezentuje

Duch Święty uważany jest za Trzecią Osobę Trójcy Świętej. Boska substancja, która jest jedna, przejawia się w trzech różnych postaciach. Proces ten nazywa się hipostazą, od greckiej hipostazy „istota samoistna”, „substancja”.

Tajemnica Świętej Trójcy składa się zatem z Boga Ojca, Bożego Syna i Ducha Świętego, jak mówi Wyznanie Wiary Nicejsko-Konstantynopolitańskie: „Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówi[ł] przez Proroków.”.
Ta formuła wiary powstała na pierwszym soborze nicejskim (325), a następnie części dotyczące Ducha Świętego, zostały dodane na pierwszym soborze w Konstantynopolu.

Trojca Swieta

Czytaj także:

Trójca Święta: znaczenie i ikonograficzne przedstawienie
Pojęcie Trójcy Świętej streszcza fundamentalną doktrynę Kościoła katolickiego…

W Biblii Duch Święty występuje pod różnymi postaciami:

 • Woda, symbol nowego życia (woda wytrysnęła ze skały aby ocalić Żydów, Duch Święty podczas obrzędu chrztu);
 • Ogień, symbol mocy Ducha, który przemienia rzeczy i zaszczepia mądrość (np. w dniu Pięćdziesiątnicy),
 • Wiatr, symbol boskiego „oddechu”  (w dniu Pięćdziesiątnicy),
 • Obłok i światło (podczas spotkania z Mojżeszem na górze Synaj, podczas Zwiastowania Maryi Panny, w Przemienieniu Jezusa, w Wniebowstąpieniu Jezusa);
 • Pieczęć, połączona z symbolem namaszczenia;
 • Dłoń. Przez nałożenie rąk na wiernego przez Kapłana, wzywa on zesłanie Ducha Świętego i prosi o Boże błogosławieństwo;
 • Palec Boży (moc Boga, która wyryła dziesięć przykazań. Ostrzegawczym gestem palca, Jezus wypędzał demony);
 • Gołębica podczas chrztu Jezusa.

W Starym Testamencie Duch Święty jest wymieniany począwszy od Księgi Rodzaju, jako element towarzyszący stworzeniu. Duch jest również żywotnym oddechem, którym Bóg wlewa życie w stworzenie, odnawiając je i zmieniając w czasie. Później Duch Święty otrzyma również funkcję przewodnika, który będzie prowadził w imię Boga króli, proroków i całe narody.

W Nowym Testamencie Duch Święty objawia się w swojej pełnej postaci. Towarzyszy Jezusowi od jego poczęcia: „Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym”. (Łukasz 1, 34-35)

Pojawi się natępnie podczas chrztu Jezusa, pod postacią gołębicy, która zstępuje z nieba i przemawia głosem Boga: „A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. (Mateusz 3, 16-17)

Duch Święty będzie towarzyszył wielu cudom dokonanym przez Jezusa, szczególnie tym, które były związane z cudownymi uzdrowieniami i wyzwoleniem opętanych mężczyzn i kobiet.

„Lecz jeśli Ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was królestwo Boże”. (Mateusz 12:28)

„Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich. Lecz im surowo zabronił, żeby Go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:  Oto mój Sługa; którego wybrałem, Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie prawo narodom.” (Mateusz 12, 15-18)

Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: „Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”.  Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: „Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać.  Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone.  Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego”.  Mówili bowiem: „Ma ducha nieczystego”. (Marek 3, 22-30)

W chwili śmierci, według wszystkich Ewangelii: „Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha.”. (Marek 15, 37)

Po śmierci Jezusa i jego Wniebowstąpieniu, Duch Święty powróci właśnie w dzień Pięćdziesiątnicy, zstępując z nieba w postaci języków ognia, które spoczęły na uczniach i Maryi, dając im możliwość głoszenia Ewangelii w nieznanych im wcześniej językach.

Musimy pamiętać, że sam Jezus zachęcał swoich uczniów aby po jego śmierci modlili się o zstąpienie na nich Ducha Świętego:

„W tym czasie Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie.  Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.” (Jan 15, 26-27).

„Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.” (Jan 16,12-15).

Według doktryny chrześcijańskiej, Duch Święty przynosi siedem darów tym, którzy Go przyjmują i znajdują się w stanie łaski. Kto posiada cnotę Miłosierdzia, jest już w posiadaniu wszystkich 7 darów. Te dary niekoniecznie są związane ze Świętością, ale są niezbędne do zbawienia.

Są to:

 • mądrość;
 • rozum;
 • rada;
 • męstwo;
 • umiejętność;
 • pobożność;
 • bojaźń boża.

Św. Paweł z kolei wymienił dziewięć owoców Ducha Świętego, które zrodzą się w tych, którzy chcą Go przyjąć w sobie: „Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa”. (List do Galacjan 5, 22).

Modlitwa do Maryi rozwiązującej węzły w oczekiwaniu na Zesłanie Ducha Świętego

Pięćdziesiątnica jest zatem idealną okazją do odmówienia Nowenny do Maryi rozwiązującej węzły.

Po Wniebowstąpieniu Jezusa, Matka Boża i Apostołowie modlili się razem przez dziewięć dni, aż do Pięćdziesiątnicy, kiedy w końcu zstąpił na nich Duch Święty. Zapewne stąd wywodzi się zwyczaj odmawiania Nowenny, szczególnie docenianej przez tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji i cierpią.

Powodem dla którego odmawiana jest ta Nowenna, jest uzyskanie pomocy od Matki Bożej w rozwiązaniu szczególnego „węzła”, który rodzi kłopoty i cierpienie. Nowennę należy odmawiać przez dziewięć kolejnych dni, modląc się z pokorą i absolutną ufnością, i „zawsze powinni modlić się i nie ustawać” (Łukasz 18, 1), jak powiedział Jezus.

Nabożeństwo do Maryi rozwiązującej węzły, zostało przede wszystkim rozpowszechnione przez kardynała Bergoglio, dziś papieża Franciszka. Pierwsza Nowenna do Marii Rozwiązującej Węzły została napisana w 1998 roku przez księdza z Buenos Aires, Juana Ramóna Celeiro.

Obecnie Nowenna jest odmawiana na całym świecie i posiada wiele wersji.

Oto jedna z modlitw do Maryi rozwiązującej węzły:

Dziewico Maryjo, Matko pięknej Miłości,

Matko, która nigdy nie opuściłaś dziecka,wołającego o pomoc,

Matko, której ręce nieustannie pracują dla Twoich ukochanych dzieci,

gdyż przynagla je Miłość Boża i nieskończone Miłosierdzie,

które wylewa się z Twojego serca, zwróć ku mnie Twoje współczujące spojrzenie.

Wejrzyj na kłębowisko węzłów, w których dusi się moje życie.

Ty znasz moją rozpacz i mój ból.

Wiesz jak bardzo te węzły mnie paraliżują.

Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązanie „węzłów” życia Twoich dzieci,

składam w Twoje ręce wstęgę mego życia.

Nikt, nawet Zły Duch, nie może jej pozbawić Twojej miłosiernej pomocy.

W Twoich rękach, nie ma ani jednego węzła, który nie mógłby zostać rozwiązany.

Matko Wszechmogąca, w swej łasce i mocy, z jaką się wstawiasz u Swojego Syna Jezusa,

mojego Zbawcy, przyjmij dzisiaj ten „węzeł” … (nazwać go w miarę możności).

Na chwałę Boga, proszę Cię, byś go rozwiązała, rozwiązała na zawsze.

Pokładam w Tobie nadzieję. Jesteś jedyną Pocieszycielką, jaką dał mi Bóg,

jesteś fortecą w mojej słabości, bogactwem w mojej nędzy,

wyswobodzeniem ze wszystkiego, co mi przeszkadza być z Chrystusem.

Przyjmij moje wołanie.

Strzeż mnie, prowadź mnie, chroń mnie. Ty jesteś moim bezpiecznym schronieniem.

Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

Amen

Co symbolizują węzły Maryi?

Węzły, o rozwiązanie których wzywamy Maryję, mogą być tymi wszystkimi problemami, które nas trapią, czasami nawet przez lata, a których nie jesteśmy w stanie rozwiązać. Nieporozumienia i przemoc w rodzinie, problematyczne dzieci, choroby dzieci, kryzysy małżeńskie, ale także niebezpieczne nałogi, takie jak alkoholizm i narkomania czy nałóg hazardu.

A także nieuleczalne choroby, depresja, bezrobocie, ale też uraza, poczucie winy, negatywne uczucia, które zatruwają duszę.

Ta uprzejma Madonna, przedstawiona ze sznurem w dłoniach pełnym węzłów, które rozwiązuje jej palce, przyjmuje węzły tych, którzy zwracają się do niej ze szczerym sercem i z nadzieją, że powstrzyma jej ból.