LETNIA WYPRZEDAŻ: do -70%! Do 31/07, lub do wyczerpania zapasów.

Administratorem danych na tej stronie jest spółka
Pulcranet S.r.l.

Spółka zgodnie z art. 12 i 13 nowego rozporządzenia UE 2016/679 (tzw. „RODO”) oraz włoskiego rozporządzenia z mocą ustawy nr 101/2018 udostępnia niniejszą informację opisującą metody przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy przeglądają tę stronę dostępną w formie elektronicznej pod adresem: <br> https://www.holyart.pl (a w każdym razie pod adresem odpowiadającym stronie głównej serwisu).

Niniejsza informacja dotyczy omawianej strony internetowej, a nie innych stron internetowych, które użytkownik może przeglądać za pośrednictwem linków umieszczonych na stronie.

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane Użytkowników są zbierane w celu umożliwienia Administratorowi świadczenia własnych usług, a także w następujących celach: Aplikacje społecznościowe, Interakcja z sieciami społecznościowymi i zewnętrznymi platformami, Reklama, Statystyki, Zarządzanie adresami i wysyłanie wiadomości e-mail, Afiliacja, Zarządzanie kanałami RSS, Kontakt z Użytkownikiem, Zarządzanie płatnościami, Monitorowanie infrastruktury, Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych oraz Komentowanie treści.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych.

Po zapoznaniu się z tą stroną i/lub dobrowolnej rejestracji na niej, zostaną przetworzone odpowiednie dane osobowe. W tym celu Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, że dostarczone dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO oraz znowelizowanego włoskiego Kodeksu o ochronie danych osobowych i dotyczą:

(i) Danych nawigacyjnych;

(ii) Danych osobowych, które nie należą do specjalnych kategorii danych osobowych wymienionych w art. 9 RODO (dane identyfikacyjne i kontaktowe, dane dotyczące płatności, adres IP, zakupy);

(iii) danych należących do szczególnych kategorii danych osobowych wymienionych w art. 9 RODO (dane również pośrednio dotyczące przekonań religijnych, zakupu „artykułów religijnych”, „akcesoriów liturgicznych”, „specjalnych okazji”);

Podstawa prawna. Przetwarzanie odbywa się na podstawie warunków zgodności przetwarzania z prawem zgodnie z art. 6 RODO, w celach właściwych dla stosunków ustanowionych z Administratorem, dlatego podstawa prawna przetwarzania w odniesieniu do rodzaju danych, o których mowa w powyższym punkcie (i), zgodnie z wymogami art. 13 lit. c) RODO, jest uzasadniona powodami, dla których ustanowiono stosunki z Administratorem, a w tym przypadku w odniesieniu do nawigacji na tej Stronie i/lub wypełnienia przez Państwa formularza kontaktowego i żądanych informacji lub usług, a zatem z podstawą prawną:

a) zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) (marketing, profilowanie, zakupy);

b) wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) (zakupy);

c) wypełnienie obowiązku prawnego, któremu podlega administrator (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) (np. fakturowanie);

d) uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) (soft-spam i/lub obrona w postępowaniu przed sądem).

Sposób przetwarzania danych. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i/lub elektronicznej przez osoby specjalnie do tego upoważnione; zaznacza się również, że przetwarzanie nie odbywa się na podstawie zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić wykonanie usługi. Niektóre dane nawigacyjne (w odniesieniu do tego punktu patrz nasza polityka cookies) są natomiast automatycznie pozyskiwane przez system. Przetwarzanie danych przekazanych Administratorowi będzie obejmowało: zarządzanie, organizację, wykorzystanie, przechowywanie, tworzenie bazy danych, przetwarzanie na całym terytorium UE i poza UE (kraje objęte zakresem, o którym mowa w art. 45 i 46 RODO) oraz prowadzenie statystyk, komunikację z partnerami, z którymi będą rozwijane inicjatywy - podmiotami, które zostaną wyznaczone jako zewnętrzne podmioty przetwarzające zgodnie z art. 28 RODO, współadministratorzy lub niezależni administratorzy w przypadku, gdy dane osobowe zostaną im przekazane. Przetwarzanie danych będzie obejmowało również informowanie o przyszłych inicjatywach oraz wysyłanie materiałów promocyjnych. Należy również pamiętać, że przetwarzanie danych osobowych związanych z usługami internetowymi oferowanymi przez stronę hostowaną przez firmę zlokalizowaną we Włoszech/Europie/USA, której nazwa zostanie przekazana na uzasadnione żądanie, jest dokonywane wyłącznie przez upoważnionych współpracowników i osoby trzecie w przypadku sporadycznych operacji konserwacyjnych lub przez naszego operatora.

Aplikacje spontaniczne. W związku z danymi, które użytkownik podaje lub bezpośrednio przesyła nam w swoim curriculum vitae (zwanym dalej CV), informujemy, że jako Administrator będziemy wykorzystywać dane wskazane w przesłanym nam formularzu lub CV w celu weryfikacji korespondencji z idealnym, ewentualnie poszukiwanym przez nas, kandydatem. Podkreślamy również, że zgodnie z art. 111 bis rozporządzenia z mocą ustawy nr 101/2018 dla tego typu przetwarzania, informacje, o których mowa w art. 13 RODO, zostaną przekazane przy pierwszym kontakcie po wysłaniu CV, w przeciwnym razie dane zostaną usunięte, od razu po uzyskaniu pewności, że nie dojdzie do kontaktu bez przesłania dalszych informacji. Jeśli jednak podadzą Państwo częściowe lub nieprawidłowe dane osobowe, może się okazać, że nie będziemy w stanie ocenić Państwa pod kątem stanowiska pracy, na które Państwo aplikują, a my postąpimy jak wyżej.

Prawa osób, których dane dotyczą. Administrator informuje również, że prawo do sprostowania zostało zagwarantowane zgodnie z art. 16 RODO, prawo do bycia zapomnianym zgodnie z art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, jak również prawo dostępu do przekazanych danych osobowych oraz do wszystkich wynikających z nich informacji wymienionych w art. 15 RODO. Osoby, których dane dotyczą mają również prawo do:

1.    Żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania danych osoby, których dane dotyczą lub

2.    Wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

3.    Do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;

4.    Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5.    Wniesienia skargi do organu nadzorczego;

W celu wykonania praw wymienionych powyżej lub aby uzyskać dodatkowe informacje, wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej privacy@holyart.it, wskazując w temacie wiadomości: „wykonanie praw wynikających z RODO” oraz umieszczając w treści wiadomości e-mail prawo, z którego chcą Państwo skorzystać, a także swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail, na który chcą Państwo otrzymać odpowiedź od Administratora. Po przetworzeniu otrzymanych danych Administrator wyśle potwierdzenie w terminach wskazanych w art. 12 RODO.

Administrator w szczególnych sytuacjach przyjmuje konkretne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z odpowiednimi zgodami, które należy wyrazić, aby umożliwić przetwarzanie danych. Ponadto Administrator ostrzega, że w przypadku zamiaru dalszego przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, dla którego zostały one zebrane, przed dalszym ich przetwarzaniem przekaże osobie, której dane dotyczą, informacje o tym innym celu oraz wszelkie dalsze istotne informacje, prosząc, w konkretnym przypadku, o wyrażenie zgody.

Przechowywanie Państwa danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których zostały pozyskane. Okres przechowywania danych zależy od celów, dla których są one przetwarzane, a zatem może być różny, tj. przez cały okres, w którym osoba, której dane dotyczą, jest klientem, a następnie przez 5 lat, chyba że zostanie złożona prośba o wyrażenie wyraźnej zgody na przedłużenie przechowywania danych. Dane osobowe służące wypełnieniu zobowiązań cywilnoprawnych i podatkowych będą również przechowywane w późniejszym czasie, zgodnie z okresami przechowywania przewidzianymi przez obowiązujące przepisy oraz w celu ewentualnej obrony administratora przed sądem.

Pliki Cookies Plik Cookie to mały plik tekstowy, który jest przechowywany na dysku twardym urządzenia użytkownika strony internetowej, pliki cookies w ten sposób jednoznacznie identyfikują przeglądarkę internauty. Pliki Cookies nie szkodzą komputerowi i nie zawierają wirusów. Pliki cookies pełnią funkcję usprawniającą analizę ruchu w sieci lub sygnalizują, kiedy dana strona jest odwiedzana oraz umożliwiają aplikacjom internetowym wysyłanie informacji do poszczególnych użytkowników.

Jedynie użytkownik może zdecydować o ręcznym usunięciu plików cookies ze swojego urządzenia lub o ich automatycznym usunięciu przy zamykaniu zainstalowanej przeglądarki.

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z naszą polityką dotyczącą plików cookie.

Wysyłanie newsletterów i marketing. W okresie przechowywania danych osobowych administrator danych zastrzega sobie prawo do wysyłania ofert typu „soft-marketing” ze względu na podstawę prawną przetwarzania lub na bycie odbiorcą komunikatów marketingowych typu „non soft”, jeśli taka zgoda została udzielona.

Prawa autorskie Wszystkie treści zawarte na tej stronie są chronione przepisami prawa dotyczącymi praw autorskich, praw własności intelektualnej. Kopiowanie w jakiejkolwiek formie, nawet częściowe, jest zabronione. Administrator nie udziela jednak żadnych licencji na prawa autorskie, patenty lub jakiekolwiek inne prawa własności intelektualnej.

Odpowiedzialność Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec odwiedzających stronę w odniesieniu do treści publikowanych informacji (dokładność i kompletność podanych informacji) lub wykorzystania ich przez osoby trzecie. Materiały i informacje zawarte na stronie podlegają bez uprzedzenia zmianom lub aktualizacji przez Administratora.
Stosowanie przepisów prawa Administrator regularnie aktualizuje niniejszą informację i jej zgodność z Polityką Prywatności, dostosowując ją do nowo wydanych przepisów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, można w każdej chwili skontaktować się z nami, pisząc na adres: bok@holyart.pl

Skargi. Odpowiemy użytkownikom, którzy prześlą pytania i/lub formalne pisemne skargi na adres bok@holyart.pl w celu dalszego zbadania zgłoszonego problemu. Zobowiązujemy się do współpracy z właściwymi organami w celu rozstrzygnięcia wszelkich skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych, które nie zostaną rozwiązane bezpośrednio pomiędzy Administratorem a osobą fizyczną.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym oświadczam, że otrzymałem, przeczytałem i zrozumiałem powyższą informację, a tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych powyżej:

a) do celów marketingowych
wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody

b) sprzedaż artykułów w działach: artykuły religijne, akcesoria liturgiczne, okolicznościowe
wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody
na zakup tych artykułów wymagana jest zgoda