Polityka prywatności Holyart

Holyart gromadzi niektóre Dane Osobowe swoich Użytkowników.

Administrator Danych

Pulcranet S.r.l.
Via Martiniana n. 325/b
42126 Modena
Włochy

Kod fiskalny/nr VAT: 03094930363
Wpłacony kapitał zakładowy: € 100.000,00
Izba Handlowa w Modenie

Adres e-mail Administratora: amministrazione@holyart.it

Rodzaje gromadzonych Danych

Wśród Danych Osobowych zbieranych przez Holyart, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, znajdują się: imię, nazwisko, adres e-mail, inne rodzaje Danych, adres do fakturowania, adres wysyłki, Cookie, Dane dotyczące użytkowania, numer telefonu i Wysyłanie Powiadomień. 

Szczegóły o rodzaju gromadzonych Danych są określone w innych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub za pośrednictwem tekstów informacyjnych wyświetlanych przed gromadzeniem tych Danych.
Dane Osobowe mogą być wprowadzane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych dotyczących użytkowania, zbierane automatycznie podczas korzystania z Holyart.
O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie Dane wymagane przez Holyart są obowiązkowe. Jeżeli Użytkownik odmówi ich przekazania, może to uniemożliwić świadczenie Usługi. W przypadku gdy Holyart oznacza niektóre Dane jako opcjonalne, Użytkownicy mogą nie podać tych Danych, co nie ma wpływu na dostęp do Usługi i na jej działanie.
Użytkownicy, którzy mają wątpliwości co do rodzaju obowiązkowych Danych, mogą skontaktować się z Administratorem.
Jakiekolwiek korzystanie z plików cookie – lub innych narzędzi śledzących – przez Holyart lub przez Administratorów usług trzecich wykorzystywanych przez Holyart, ma na celu świadczenie żądanej przez Użytkownika Usługi, poza innymi celami opisanymi w niniejszym dokumencie i w Cookie Policy, jeśli jest dostępna.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Dane Osobowe osób trzecich uzyskane, publikowane lub udostępniane za pośrednictwem Holyart i zapewnia, że ma prawo do ich udostępniania i rozpowszechniania, zwalniając Administratora Danych od odpowiedzialności wobec osób trzecich.

Sposób i miejsce przetwarzania gromadzonych Danych

Sposób przetwarzania Danych

Administrator Danych przetwarza Dane Osobowe Użytkowników, podejmując wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa w celu uniemożliwienia dostępu, ujawnienia, wprowadzenia zmian lub nieautoryzowanego zniszczenia tych Danych Osobowych.
Przetwarzanie odbywa się za pomocą narzędzi informatycznych i/lub narzędzi telematycznych w sposób zorganizowany i logiczny, który jest ściśle powiązany z wymienionymi celami. Poza Administratorem Danych, w niektórych przypadkach, do Danych mogą mieć dostęp także osoby mające do czynienia z Holyart (personel administracyjny, handlowy, personel działu marketingu oraz prawnego, a także administratorzy systemów) lub podmioty zewnętrzne (takie jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, kurierzy pocztowi, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacji), które mogą być nazwane, jeśli będzie to konieczne, Podmiotami przetwarzającymi ze strony Administratora Danych. Istnieje możliwość zażądania od Administratora Danych uaktualnionego spisu Podmiotów przetwarzających.

Podstawa prawna przetwarzania 

Administrator Danych przetwarza Dane Osobowe Użytkowników w następujących sytuacjach:

 • Użytkownik wyraził zgodę na jeden konkretny cel lub więcej; Uwaga: w niektórych ustrojach Administrator może być uprawniony do przetwarzania Danych Osobowych bez zgody Użytkownika lub bez postaw prawnych przedstawionych poniżej, dopóki Użytkownik nie wniesie sprzeciwu („opt/out”) wobec przetwarzania. Sytuacja ta nie ma jednak zastosowania, jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest regulowane przez prawodawstwo europejskie w zakresie ochrony Danych Osobowych;
 • przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem i/lub wprowadzenia w życie ustaleń poprzedzających umowy;
 • przetwarzanie jest potrzebne w celu realizacji obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania zrealizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Można żądać określenia dokładnej podstawy prawnej każdego przetwarzania, jeżeli przetwarzanie te odbywa się na podstawie prawa, umowy lub jest niezbędne do realizacji umowy.

Miejsce

Dane są przetwarzane w siedzibach operacyjnych Administratora Danych bądź w każdym innym miejscu, w którym zlokalizowane są podmioty biorące udział w przetwarzaniu Danych. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o skontaktowanie się z Administratorem.
Dane Osobowe Użytkownika mogą zostać przekazywane do państw innych od tego, w którym znajduje się Użytkownik. Aby uzyskać informacje dotyczące miejsca przetwarzania, należy zapoznać się z sekcją dotyczącą przetwarzania Danych Osobowych.

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji na temat podstawy prawnej przesyłania Danych Osobowych poza Unię Europejską lub międzynarodową organizację międzynarodowego prawa publicznego, lub składającą się z dwóch, lub więcej krajów jak na przykład ONZ, i na temat środków bezpieczeństwa przyjętych przez Administratora w celu ochrony Danych.

W przypadku powyższego przekazywania prosimy Użytkownika o zapoznanie się z dotyczącymi tego sekcjami niniejszego dokumentu lub o skontaktowanie się z Administratorem w celu zażądania informacji.

Okres przechowywania

Dane są przetwarzane i przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne do celów, w których Dane te zostały zebrane.

Z tego powodu:

 • Dane Osobowe gromadzone w celu wykonania umowy między Użytkownikiem i Administratorem będą przechowywane aż do zakończenia tej umowy.
 • Dane Osobowe zgromadzone wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zostaną przechowane aż do realizacji interesów. Użytkownik może uzyskać informacje dotyczące prawnie uzasadnionych interesów Administratora w dotyczącej tego sekcji lub kontaktując się z Administratorem.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Administrator może przechowywać Dane Osobowe aż do wycofania zgody. Administrator może być zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres zgodnie z prawem lub na polecenie władzy.

Po zakończeniu okresu przechowywania Danych Osobowych, zostaną one usunięte. Z tego powodu, po upływie tego terminu, prawo do dostępu, usunięcia, rektyfikacji, i prawo do przenoszenia Danych nie będą już wykonalne.

Cel Przetwarzania Danych

Dane użytkownika są zbierane w celu umożliwienia Administratorowi Danych świadczenia usług, jak również w następujących celach: Rejestracja i potwierdzenie, zarządzanie płatnościami, statystyka, zażądanie kontaktami i przesyłanie wiadomości, remarketing oraz targetowanie behawioralne, reklama, hosting, back/end, interakcja z platformami live chat. 

Aby uzyskać informacje dotyczące celów przetwarzania i Danę Osobowe, prosimy Użytkownika o zapoznanie się z dotyczącymi sekcjami niniejszego dokumentu.

Szczegóły dotyczące przetwarzania Danych Osobowych

Dane osobowe zbierane są w następujących celach i za pomocą następujących usług:

 • Zarządzanie kontaktami oraz wysyłką wiadomości
 • Usługa tego typu pozwala na zarządzanie bazą Danych, takich jak adresy e-mail, numery telefonu lub kontakty wszelkiego rodzaju, używane w celu komunikacji z Użytkownikiem.
  Usługi te mogą umożliwić także gromadzenie Danych dotyczących daty i czasu wyświetlenia wiadomości przez Użytkownika oraz interakcji Użytkownika, takich jak kliknięcie w linki umieszczone w wiadomości.
 • ContactLab Outbound (ContactLab S.p.A.)
 • ContactLab to usługa zarządzająca adresami i wysyłająca wiadomości e-mail, która jest świadczona przez ContactLab S.p.A.
 • Gromadzone Dane Osobowe: e-mail, wysyłanie powiadomień i numer telefonu.
 • Miejsce przetwarzania Danych Osobowych Włochy – Polityka Prywatności.
 • Zażądanie Płatnościami

Usługi zarządzania płatnościami umożliwiają Holyart przetwarzanie płatności za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego oraz innych sposobów. Dane wykorzystane do wypłaty są bezpośrednio uzyskane przez podmiot świadczący usługi płatności bez jakiekogolwiek przetwarzania ze strony Holyart.
Niektóre usługi mogłyby umożliwić zaprogramowanie wysyłania wiadomości do Użytkownika jak np. faktury lub powiadomienia dotyczące płatności.

PayPal (Paypal)

PayPal to usługa płatności, która jest świadczona przez PayPal Inc. i umożliwia Użytkownikowi wykonanie płatności online.

Gromadzone Dane osobowe: różne rodzaje Danych, określone przez politykę prywatności usługi.

Gestpay Banca Sella (Banca Sella S.p.A.)

Gestpay to usługa płatności, która jest świadczona przez Banca Sella S.p.A.

Gromadzone Dane osobowe: różne rodzaje Danych, określone przez politykę prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania Danych Osobowych Włochy – Polityka Prywatności.

SOFORT (SOFORT GmbH)

SOFORT to usługa płatności, która jest świadczona przez SOFORT GmbH.

Gromadzone Dane osobowe: różne rodzaje Danych, określone przez politykę prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania Danych Osobowych Niemcy – Polityka Prywatności.

 • Hosting i back-end
 • Funkcją tego rodzaju usług jest gromadzenie Danych i plików, które umożliwiają funkcjonowanie Holyart, dystrybucję i udostępniają infrastrukturę gotową do użytku w celu zapewniania funkcjonalności Holyart.
  Niektóre usługi używają serwerów rozproszonych pod względem geograficznym, co utrudnia ustalenie dokładnego miejsca, w którym Dane są przetwarzane.
 • Amazon Web Services (AWS) (Amazon)
 • Amazon Web Services to usługa hostingu i back/end, która jest świadczona przez Amazon.com, Inc.
 • Gromadzone Dane osobowe: różne rodzaje Danych, określone przez politykę prywatności usługi.
 • Miejsce przetwarzania Danych Osobowych Proszę zapoznać się z polityką prywatności Amazon – Polityka Prywatności .
 • Interakcja z platformami live chat
 • Ten rodzaj usług umożliwia interakcje z platformami live chat, zarządzanymi przez strony trzecie, bezpośrednio za pośrednictwem stron Holyart. To umożliwia Użytkownikowi nawiązanie łączności z serwisem Holyart, a Holyart jest w stanie skontaktować się z Użytkownikiem podczas przeglądania jej witryny.
  Jeśli usługa live chat zostanie zainstalowana, istnieje możliwość, że także w przypadku Użytkowników, którzy, mimo że nie korzystają z tej usługi, usługa ta będzie i tak gromadziła dane ruchu związane ze stronami, na których jest ona zainstalowana. Ponadto, rozmowy odbywające się w ramach live chat mogą zostać rejestrowane.
 • Widget di Zopim (Zopim Technologies Pte Ltd)
 • Widżet Zopim to usługa interakcji z platformą live chat Zopim, która jest świadczona przez Zopim Technologies Pte Ltd.
 • Gromadzone Dane Osobowe: Cookie i Dane o użytkowaniu.
 • Miejsce przetwarzania Danych Osobowych Singapur – Polityka Prywatności.
 • Reklama
 • Ten rodzaj usług umożliwia przetwarzanie Danych Użytkownika w celu dostarczania informacji handlowych, do których zalczają się liczne formy reklamy, między innymi banery, także w związku z zainteresowaniami Użytkownika.
  Nie oznacza to, że wszystkie Dane Osobowe są wykorzystane do tych celów. Dane i warunki korzystania są wyszczególnione poniżej.
  Niektóre usługi mogą używać plików Cookie w celu identyfikacji Użytkownika lub w celu targetowania behawioralnego, oraz wyświetlania indywidualnych reklam zgodnie z zainteresowaniami i zachowaniem Użytkownika, pobrane także poza Holyart. Aby uzyskać informacje na ten temat, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności danych usług.
  Oprócz możliwości skorzystania z procedur opt-out oferowanych przez usługi wymienione poniżej, Użytkownik może zrezygnować z otrzymania plików cookie dotyczących usługi strony trzeciej za pomocą strony rezygnacji z sieci Network Advertising Initiative.
 • Criteo (Criteo S.A.)
 • Criteo jest usługą reklamową, świadczoną przez Criteo S.A.
 • Gromadzone Dane Osobowe: Cookie i Dane o użytkowaniu.
 • Miejsce przetwarzania Danych Osobowych Francja – Polityka Prywatności – Rezygnacja.
 • Marketing e-mail bezpośredni (DEM) (Holyart)
 • Holyart wykorzystuje Dane Użytkownika w celu wysyłania propozycji o charakterze handlowym dotyczących usług i produktów oferowanych przez strony trzecie i niezwiązanych z produktem lub z usługą świadczoną przez Holyart.
 • Gromadzone Dane Osobowe: e-mail

 • Rejestracja i poświadczanie

Za pośrednictwem rejestracji i potwierdzenia Użytkownik udziela Aplikacji zgodę na jego identyfikacje i zapewnianie dostępu do usług.
Zgodnie z poniższym oświadczeniem, usługi rejestracji i potwierdzenia mogą być świadczone za pomocą stron trzecich. W tym przypadku aplikacja otrzyma dostęp do niektórych Danych przechowywanych przez strony trzecie w celu rejestracji i potwierdzenia.

Rejestracja bezpośrednia (Holyart)

Użytkownik rejestruje się, wypełniając formularz rejestracyjny i bezpośrednio podając własne Dane Osobowe.

Gromadzone Dane Osobowe: nazwisko, e-mail, telefon, adres do fakturowania, adres wysyłki, imię i inne rodzaje Danych.

Facebook Authentication (Facebook, Inc.)

Facebook Authentication jest usługą rejestracji i uwierzytelniania udostępnioną przez Facebook, Inc. I połączoną z social network Facebook.
Zebrane dane osobowe: róże typologie Danych według wyszczególnienia w privacy policy usługi.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy. Podmiot przynależący do Privacy Shield.

Google OAuth (Google Ireland Limited)

Google Oauth jest usługą rejestracji i uwierzytelniania udestępnioną przez Google Ireland Limited i połączoną z network Google.
Zebrane dane osobowe: róże typologie Danych według wyszczególnienia w privacy policy usługi.
Miejsce przetwarzania: Irlandia – Privacy Policy. Podmiot przynależący do Privacy Shield.

 • Remarketing i targetowanie behawioralne
 • Ten rodzaj usług pozwala Holyart i jej partnerom na komunikację, optymalizację i wyświetlanie reklam na podstawie dotychczasowego wykorzystania Holyart przez Użytkownika.
  Takie działanie przeprowadza się za pomocą śledzenia Danych związanych z użytkowaniem plików Cookie, informacje są przesyłane partnerom, których dotyczą działania remarketingowe i targetowania behawioralnego.
  Oprócz możliwości wyłączenia (opt-out) usług, Użytkownik może zrezygnować z otrzymania plików cookie dotyczących usługi strony trzeciej za pomocą strony rezygnacji z sieci Network Advertising Initiative.
 • Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)
 • Facebook Remarketing jest usługą remarketingową i targetowania behawioralnego świadczoną przez Facebook Inc. i łączącą działania Holyart z siecią reklamową Facebooka.
 • Gromadzone Dane Osobowe: Cookie i Dane o użytkowaniu.
 • Miejsce przetwarzania Danych Osobowych Stany Zjednoczone – Polityka Prywatności – Rezygnacja.
 • AdWords Remarketing (Google Ireland Limited)
 • Adwords Remarketing jest usługą remarketingowa i targetowania behawioralnego świadczoną przez Google Ireland Limited i łącząca działanią Holyart z siecią reklamową Adwords i z plikiem Cookie DoubleClick.
 • Gromadzone Dane Osobowe: Cookie i Dane o użytkowaniu.
 • Miejsce przetwarzania: Irlandia– Polityka Prywatności – Rezygnacja.
 • Criteo Dynamic Retargeting (Criteo S.A.)
 • Criteo Dynamic Retargeting jest usługą remarketingową i targetowania behawioralnego, świadczoną przez Criteo S.A. i łączącą działania Holyart z siecią reklamową Criteo.
 • Gromadzone Dane Osobowe: Cookie i Dane o użytkowaniu.
 • Miejsce przetwarzania Danych Osobowych Francja – Polityka Prywatności – Rezygnacja.
 • Statystyka
 • Usługi zawarte w niniejszej sekcji umożliwiają Administratorowi Danych monitorowanie oraz analizowanie danych o ruchu i służą śledzeniu zachowań Użytkownika.
 • Google Analytics (Google Ireland Limited)
 • Google Analytics jest usługą analizy serwisów WWW dostarczaną przez Google Ireland Limited („Google”). Google wykorzystuje Dane Osobowe w celu śledzenia i analizowania wykorzystywania Holyart, tworzenia raportów i dzielenia się nimi z innymi usługami stworzonymi przez Google.
  Google może wykorzystać Dane Osobowe w celu personalizacji treści reklamy własnej sieci reklamowej.
 • Gromadzone Dane Osobowe: Cookie i Dane o użytkowaniu.
 • Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka Prywatności – Rezygnacja.
 • Śledzenie konwersji Google AdWords (Google Ireland Limited)
 • Śledzenie konwersji Google AdWords jest usługą statystyki świadczoną przez Google Ireland Limited, łączącą dane pochodzące z sieci reklamowej Google AdWords z działaniami wewnątrz Holyart.
 • Gromadzone Dane Osobowe: Cookie i Dane o użytkowaniu.
 • Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka Prywatności.
 • Śledzenie konwersji Facebook Ads (Facebbok Inc.)
 • Śledzenie konwersji Facebook Ads jest usługą statystyki świadczoną przez Facebook Inc., łączącą dane pochodzące z sieci reklamowej Facebook z działaniami wewnątrz Holyart.
 • Gromadzone Dane Osobowe: Cookie i Dane o użytkowaniu.
 • Miejsce przetwarzania Danych Osobowych Stany Zjednoczone – Polityka Prywatności.

Więcej informacji na temat Danych Osobowych

 • Seeweb

Seeweb to usługa hostingu i back/end, która jest świadczona przez Seeweb S.r.l.
[Miejsce] Włochy
Polityka Prywatności

 • Prudsys

Prudsys to usługa analizy i automatyzacji marketingu świadczona przez Prudsys AG.
[Miejsce] Niemcy
Polityka Prywatności

Profilowanie

Jeśli Użytkownik wyraża zgodę na profilowanie, Administrator może korzystać z Danych dostarczonych w fazie rejestracji, lub w czasie korzystania z Usługi, a także Dane dotyczące użytkowania, w celu tworzenia baz Danych zawierających profile Użytkowników.

Profile użytkowania są tworzone za pomocą automatycznych narzędzi (głównie algorytmów), umożliwiając Administratorowi analizę preferencji Użytkownika i przewidywanie wyborów konsumpcyjnych również w celu wysyłania wiadomości marketingowych i/lub promocyjnych. 

Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem Danych, w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przesłanek leżących u podstaw profilowania podjętych przez Administratora. Użytkownik może odwołać w każdym momencie zgodę na profilowanie, podjemując działania w związku ustawieniami Usługi, lub wysyłając wiadomość na adres dostępny na początku niniejszego dokumentu.

 • Mailing List lub Newsletter (Holyart)
 • Wraz z rejestracją na mailing list lub na newsletter, adres poczty elektronicznej Użytkownika zostaje automatycznie dodany do listy kontaktów, na które będą mogły zostać wysłane wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierające informacje, także te o charakterze handlowym lub promocyjnym, związane z Holyart i z towarem sprzedawanym na tej platformie. Adres poczty elektronicznej Użytkownika będzie mógł zostać dodany do tej listy w wyniku rejestracji do Holyart lub po dokonaniu zakupu.

Gromadzone Dane Osobowe: imię, nazwisko, e-mail

 • Sprzedaż towarów i usług online
 • Gromadzone Dane Osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług dla Użytkownika, lub do sprzedaży towarów, w tym płatności i dostawy. Dane Osobowe gromadzone w celu płatności mogą dotyczyć karty kredytowej, rachunku bankowego związanego z przelewem lub innych środków płatniczych. Dane płatnicze gromadzone przez Holyart zależą od systemu płatniczego, z którego się korzysta.

Prawa Użytkownika

 Użytkownicy mogą skorzystać z określonych praw w odniesieniu do Danych przetwarzanych przez Administratora.

W szczególności Użytkownik ma prawo:

 • do odwołania zgody w każdej chwili. Użytkownik może odwołać wcześniejszej wydaną zgodę na przetwarzanie własnych Danych Osobowych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania własnych Danych. Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich Danych, gdy takie przetwarzanie odbywa się na innej podstawie prawnej niż zgoda. Dodatkowe informacje dotyczące prawa wniesienia sprzeciwu są dostępne w poniższej sekcji;
 • do dostępu do Danych, które go dotyczą. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji na temat Danych przetwarzanych przez Administratora, pewnych aspektów procesu przetwarzania i do otrzymania kopii Danych podlegających przetwarzaniu;
 • do kontrolowania i sprostowania Danych. Użytkownik może skontrolować poprawność Danych, które go dotyczą i wymagać ich uaktualnienia lub poprawienia;
 • do otrzymania ograniczenia przetwarzania. Jeśli spełnione są określone warunki, Użytkownik może wymagać ograniczenia przetwarzania Danych, które go dotyczą. W takim razie Administrator nie będzie przetwarzał Danych do żadnych innych celów oprócz ich przechowywania;
 • do usunięcia lub eliminacji Danych Osobowych, które go dotyczą. Jeśli spełnione są określone warunki, Użytkownik może wymagać usunięcia Danych, które go dotyczą przez Administratora;
 • do otrzymania Danych, które go dotyczą, lub do ich przenoszenia do innego Administratora. Użytkownik ma prawo otrzymać w uporządkowanym, powszechnie używanym, formacie nadającym się do odczytu maszynowego, Dane, które go dotyczą, oraz ma prawo przesłać te Dane innemu Administratorowi bez przeszkód. Przepis ten ma zastosowanie, jeżeli Dane są przetwarzane przy użyciu środków automatycznych i przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, zgodnie z umową, która go dotyczy lub na warunkach w niej przewidzianych;
 • do złożenia skargi. Użytkownik może złożyć skargę właściwemu organowi nadzorczemu ds. ochrony danych i wnieść sprawę do sądu.

Dodatkowe informacje dotyczące prawa wniesienia sprzeciwu

Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w zakresie wykonywania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, Użytkownicy mają prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania, podając powody związane z ich szczególną sytuacją.

Należy zauważyć, że w przypadku przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą wnieść sprzeciw bez podawania powodu. Aby dowiedzieć się, czy Administrator przetwarza Dane w celu bezpośredniego marketingu, należy zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.

Sposób korzystania z prawa

W celu skorzystania z należnego prawa, Użytkownicy mogą skierować żądanie na informacje kontaktowe wskazane w niniejszym dokumencie. Żądania są przekazane nieodpłatnie i wykonywane przez Administratora w najkrótszym możliwym czasie, a w każdym przypadku, w ciągu jednego miesiąca.

Cookie Policy

Holyart wykorzystuje Cookie. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat i zapoznać się z treścią polityki, należy zapoznać się z Cookie Policy.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania Danych

Obrona przed sądem

Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystane przez Administratora w postępowaniu sądowym lub na jego etapie przygotowawczym w celu obrony przed nadużyciem wykorzystywania Holyart, lub jego Usług ze strony Użytkownika.
Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, że Administrator może być zobowiązany do ujawnienia Danych przez nakaz organów władzy publicznej. 

Informacje szczegółowe

Na życzenie Użytkownika, w uzupełnieniu do informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, Holyart może dostarczyć Użytkownikowi dodatkowych i kontekstowych informacji na temat konkretnych Usług lub zbierania i przetwarzania Danych Osobowych. 

Dziennik systemowy i konserwacja

Na potrzeby związane z eksploatacją i konserwacją, Holyart oraz wszelkie usługi innych firm przez nią używane mogą prowadzić dziennik systemowy, tj. pliki, które rejestrują interakcje i mogą również zawierać Dane Osobowe, takie jak adres IP Użytkownika. 

Informacje niezawarte w niniejszej polityce prywatności

Dalsze informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych można uzyskać w każdej chwili od Administratora Danych, korzystając z danych kontaktowych. 

Odpowiedz na żądania „Do Not Track”

Holyart nie obsługuje żądań „Do Not Track”.
Aby dowiedzieć się, czy obsługują je ewentualne usługi innych zaangażowanych firm, należy zapoznać się z ich polityką prywatności. 

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji, w każdym momencie, treści tej polityki prywatności, powiadamiając o tym Użytkowników na niniejszej stronie i, jeżeli jest to możliwe, na Holyart oraz, w miarę możliwości pod względem technicznym i prawnym, wysyłając powiadomienie Użytkownikom na adresy, którymi dysponuje. Prosi się zatem o częste sprawdzanie tej strony. Wyznacznikiem aktualności danych jest data ostatniej zmiany podana na dole strony.

Jeżeli zmiany dotyczą przetwarzania, którego podstawą prawną jest zgoda, w razie potrzeby, Administrator otrzyma ponownie zgodę Użytkownika. 

Definicje i odniesienia prawne 

Dane Osobowe

Stanowi Dane Osobowe każda informacja, która, bezpośrednio lub pośrednio, również w połączeniu z innymi informacjami, w tym osobistym numerem identyfikacyjnym, umożliwia identyfikację osoby fizycznej.

Dane dotyczące użytkowania.

Informacje automatycznie gromadzone przez Holyart (także przez aplikacje stron trzecich dotyczące Holyart), to między innymi: Adres IP, nazwy domeny komputera używanego przez Użytkownika, adresy URL (Unifor Resource Identifier), czas zgłoszenia, metoda przesłania żądania do serwera, , rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi (powodzenie, błąd itp.) kraj pochodzenia, cechy systemu operacyjnego i przeglądarki wykorzystywanych przez Użytkownika, różne czasy wizyt (np. czas spędzony na każdej stronie) oraz szczegóły ścieżki w obrębie aplikacji, szczególnie w odniesieniu do sekwencji stron, parametrów systemu operacyjnego i środowiska komputerowego Użytkownika.

Użytkownik

Użytkownik, który korzysta z Holyart i, z zastrzeżeniem odmiennych postawień, jest tożsamy z osobą, której dane dotyczą.

Osoba, której dane dotyczą

Osoba fizyczna, której dane dotyczą

Podmiot przetwarzający

Osoba fizyczna, prawna, administracja publiczna lub inny organ przetwarzający dane osobowe na rzecz Administratora, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Administrator Danych

Osoba fizyczna, prawna, administracja publiczna, usługa lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi, stanowi cele, sposoby przetwarzania Danych Osobowych i narzędzia przyjęte, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działanie i korzystania z Holyart. Administratorem Danych, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień, jest Administrator Holyart.

Holyart (lub ta Aplikacja)

Narzędzie sprzętowe lub programowe, poprzez które są gromadzone Dane Osobowe Użytkowników.

Usługa

Usługa świadczona przez Holyart, zgodnie z warunkami (jeśli istnieją) niniejszej strony internetowej.

Unia Europejska (UE)

Z zastrzeżeniem odmiennych postawień, wszystkie odniesienia do Unii Europejskiej obejmuje wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Cookie

Mała część danych przechowywana w urządzeniu Użytkownika.

Wysyłanie powiadomień

Umożliwia aplikacji wysyłanie powiadomień

 

Odniesienia prawne

Niniejsza polityka prywatności jest sporządzana na podstawie licznych przepisów prawnych, w tym artykułów 13 i 14 Rozporządzenia UE 2016/679,

O ile nie przewidziano inaczej, niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko i wyłącznie Holyart.