LETNIA WYPRZEDAŻ: do -70%! Do 31/07, lub do wyczerpania zapasów.

Zasady i Warunki korzystania z Holyart 

Użytkownicy korzystający z Usług Holyart oświadczają, że zapoznali się i akceptują ogólne warunki umowy. 

Administrator Holyart i usług powiązanych

Pulcranet S.r.l.
Via Martiniana n. 325/b
42126 Modena
Włochy

Kod identyfikacji podatkowej/NIP: 03094930363
Wpłacony kapitał zakładowy: € 450.000,00
Izba Handlowa w Modenie

Adres e-mail Administratora: amministrazione@holyart.it 

Informacje o Holyart

Holyart to pierwszy włoski sklep internetowy, całkowicie poświęcony artykułom religijnym. W celu dokładniejszego i bardziej przejrzystego określenia procesu zakupu Holyart przykłada dużą wagę do opisów towarów, zawierających zdjęcia bardzo wysokiej jakości i wszystkie istotne szczegóły (cena, wymiary, materiały, warianty, ciężar itp.). Usługi płatnicze, z których korzysta Holyart, spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa, a dostawa następuje w krótkim czasie.

Wstęp

Niniejszy dokument 

Niniejszy dokument stanowi umowę prawną pomiędzy Państwem jako Użytkownikiem a spółką zarządzającą Holyart i reguluje zasady korzystania z witryny internetowej oraz w każdym razie ze świadczonych usług. „Umowa prawna” oznacza, że warunki tego porozumienia stają się wiążące po ich zaakceptowaniu przez Użytkownika.
W celu uproszczenia „Użytkownik”, „Państwo”, „państwa” oraz inne podobne zwroty, w liczbie pojedynczej lub mnogiej, odnoszą się do Państwa jako Użytkownika. „My”, „nasze” oraz inne podobne nazwy odnoszą się do spółki, która jest właścicielem i zarządza Holyart. „Holyart” odnosi się do niniejszej strony i/lub aplikacji. „Umowa” odnosi się do niniejszego dokumentu w zaktualizowanej wersji. Umowa zostaje zawarta w języku włoskim. Pozostałe definicje przedstawiono w sekcji „Definicje” na dole niniejszej umowy.

Akceptacja Umowy

Aby korzystać z Usług Holyart, należy uważnie przeczytać i zaakceptować Umowę. Korzystanie z Holyart wymaga pełnej akceptacji Umowy. W przypadku braku zgody prosimy Państwa o zaprzestanie korzystania z Holyart.

Treści dostarczone przez osoby trzecie

Administrator nie weryfikuje treści lub linków dostarczonych przez osoby trzecie na stronie Holyart. Administrator nie odpowiada za takie treści i za ich dostępność.

Usługi dostarczane przez osoby trzecie

Użytkownicy mogą korzystać z usług lub treści na stronie Holyart dostarczonych przez osoby trzecie, ale muszą zapoznać się z nimi i akceptować ich zasady oraz warunki użytkowania. Administrator nie może być pociągany do odpowiedzialności za działania i/lub dostępność usług dostarczonych przez osoby trzecie.

Bezprawne wykorzystanie

Należy korzystać z Usług zgodnie z Zasadami i Warunkami.
Użytkownicy nie mogą:

 • uprawiać inżynierii wstecznej, dekompilować, demontować, modyfikować lub tworzyć produkty całkowicie, lub częściowo oparte na Holyart;
 • omijać systemów informatycznych Holyart lub jego licencjobiorców, które zabezpieczają treści dostępne na stronie;
 • kopiować, przechowywać, zmieniać, zmodyfikować, przygotowywać prac pochodnych lub zmienić zawartość treści dostarczanych przez Holyart;
 • wykorzystywać robotów internetowych, aplikacji do wyszukiwania witryn internetowych lub jakiegokolwiek innego urządzenia, środka lub procesu automatycznego do uzyskania dostępu, pobierania, pozyskiwania danych lub indeksowania jakiekolwiek części Holyart, lub jej treści;
 • wynajmować, licencjonować lub udzielać licencji Holyart;
 • oczerniać, obrażać, molestować, grozić lub w inny sposób naruszyć prawa innych;
 • rozpowszechniać lub publikować treści sprzeczne z prawem, nieprzyzwoite, nielegalne, zniesławiające lub nieodpowiednie;
 • uzyskać w sposób niezgodny z prawem dostęp do konta innego Użytkownika;
 • zarejestrować się lub korzystać z Usługi w celu promowania, sprzedawania lub reklamowania produktów, lub usług wszelkiego rodzaju za pośrednictwem Holyart;
 • korzystać z Holyart w jakikolwiek sposób, który stanowi naruszenie Warunków.

Warunki sprzedaży

Zakup

Procedura zakupu

Każde złożone zamówienie stanowi propozycje kupna produktów. Zamówienia są uzależnione od dyspozycyjności i zgody Administratora.
Należy wybrać produkty, uzupełnić wszystkie dane i uważnie sprawdzić podsumowanie zamówienia. Zamówienie składa się poprzez jego potwierdzenie i jest uzależnione od zapłaty, opłacenia podatków i kosztów doręczenia, które zostały wymienione w Podsumowaniu.

Wiadomość o przetwarzaniu zamówienia nie jest jednoznaczna z jego przyjęciem. Zawarcie umowy odbywa się w chwili wysłania potwierdzenia zamówienia przez Administratora na adres e-mail Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo do niepotwierdzenia zamówienia, powiadamiając Użytkownika o ewentualnej niedostępności jednego lub więcej produktów zamówionych na adres e-mail powiązany z zamówieniem w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia. W tym przypadku Administrator dokona zwrotu kosztów poniesionych przez Użytkownika.

Anulowanie zamówienia

Użytkownik może anulować zamówienie w ciągu 24 godzin od jego potwierdzenia, informując o swoim zamiarze, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w niniejszym dokumencie. Holyart wypłaci otrzymaną sumę w ciągu 4 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

W przypadku gdy zamówienie zostało zrealizowane i towar dostarczony, Użytkownik może skorzystać z procedury odstąpienia, o której mowa w kolejnych sekcjach niniejszego dokumentu.

Forma płatności

Holyart wykorzystuje usługi trzecie do wykonywania płatności i nie ma dostępu do dostarczonych danych płatniczych np. danych z karty kredytowej.

Ewentualne koszty związane z zarządzaniem nieprzyjętych płatności są ponoszone przez Użytkownika.

Dodatkowe informacje, co do sposobów płatności, znajdą Państwo w sekcji na temat płatności.

Dostępność produktów

Ceny, opisy lub dostępność produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia są tylko przykładowe i mogą nie przedstawiać produktu w sposób dokładny.
Administrator uczyni co w jego mocy w celu najlepszego przedstawienia szczegółowych cech produktu w każdej karcie produktu na stronie Holyart. Zdjęcia i kolory produktów mogą różnić się od rzeczywistych, ze względu na liczne czynniki, w tym między innymi monitor komputera Użytkownika, filtry fotograficzne itp. Użytkownik jest świadom tego i zgadza się co do tego, że takie drobne różnice nie stanowią wady produktów.

Realizacja zamówienia

Zamówienie jest realizowane według warunków opisanych w podsumowaniu i w mailu Potwierdzenia, z zastrzeżeniem dostępności produktów.
Administrator nie odpowiada za szkody poniesione przez Użytkownika ze względu na opóźnienia w dostawie, z przyczyn nieprzewidzianych przy Potwierdzeniu Zlecenia.

Dostawa:

Dostawy są dokonywane podczas normalnych godzin pracy na adres wskazany przez Użytkownika i zgodnie z zasadami, o których mowa w podsumowaniu zamówienia. W momencie dostawy, Użytkownik musi sprawdzić zawartość i zaznaczyć wszelkie nieprawidłowości w formularzu dostawy. W przypadku nieodebrania dostawy w terminie określonym przez przewoźnika towar zostanie zwrócony Administratorowi, który poniesie koszty produktu i wysyłki. Jeżeli doręczenie nastąpiło za granicą, Holyart nie poniesie kosztów wysyłki i opłat celnych, jeśli nastąpią. Administrator nie może być pociągany do odpowiedzialności za pomyłki w dostawie wynikające z nieprawidłowości lub nieścisłości popełnionych przez Użytkownika przy składaniu zamówienia, a także za szkody powstałe po doręczeniu produktu przewoźnikowi, lub za opóźnienia w dostawie z winy przewoźnika. Dodatkowe informacje dotyczące dostawy, znajdą Państwo w sekcji na temat wysyłki.

Prawo do odstąpienia od Umowy

Kupując produkty lub usługi Holyart, Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Umowy zakupu w terminie 14 dni bez podawania przyczyn. Termin do odstąpienia od Umowy upływa po 14 dniach, od kiedy Użytkownik lub osoba trzecia inna od przewoźnika i wyznaczona przez Użytkownika faktycznie posiada towar. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Użytkownik ma obowiązek poinformowania Administratora o tym zamiarze poprzez wyraźne oświadczenie za pośrednictwem wskazanych danych kontaktowych.

W tym celu należy skorzystać z formularza o prawie odstąpienia od Umowy. Jest on dostępny w sekcji „Definicje” w niniejszym dokumencie. Użytkownik ma także możliwość wyrażenia woli odstąpienia od Umowy w jakikolwiek równoważny sposób.

W szczególności Użytkownik może korzystać z procedury opisanej w sekcji Zwrot towaru, zachowując możliwość wyrażenia woli zwrotu w jakikolwiek równoważny sposób.

Skutki odstąpienia od Umowy

Jeśli Użytkownik odstępuje od niniejszej umowy, zostaną mu zwrócone wszystkie poniesione koszty dokonane na rzecz Administratora, łącznie z kosztami wysyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z ewentualnego wyboru wysyłki droższej niż oferowana usługa standardowa), bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Administrator został poinformowany o decyzji odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy zastosowaniu tych samych sposobów płatności, które zostały użyte przez Użytkownika przy początkowej transakcji, chyba, że zostało ustalone inaczej; w każdym razie Użytkownik nie będzie musiał ponosić żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. Zwrot może być zawieszony do momentu otrzymania towaru lub do momentu przedstawienia przez Użytkownika, dowodu dokonanej wysyłki towaru.

Użytkownik ma obowiązek odesłania towarów lub doręczenia ich Administratorowi bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu 14 dni od powiadomienia o rozwiązaniu niniejszej umowy. Termin zostaje zachowany, jeśli Użytkownik odeśle towar przed upływem 14 dni. Koszty zwrotu towaru poniesie z wyprzedzeniem Użytkownik, ale zostaną zwrócone przez Administratora w sposób i w czasie podanym powyżej. Użytkownik zostanie obciążony wyłącznie kosztami za obniżenie wartości produktu, spowodowane nieodpowiedzialnym obchodzeniem się z produktem, innym niż konieczne do określenia cech, charakteru i funkcjonowania produktu.

Stosują się przepisy z sekcji „Dostawa”.

Ograniczenia do prawa odstąpienia od Umowy

Produkty zwrócone uszkodzone lub z powodu niewłaściwego obchodzenia się z nimi podlegają zwrotowi pieniędzy po potrąceniu wartości utraconej przez uszkodzenie, lub nieprawidłowe wykorzystanie. Możliwość zwrotu jest wykluczona w przypadku całkowitej utraty wartości.
Użytkownik powinien włożyć do paczki kopie dokumentu dostawy.

Prawo odstąpienia jest wykluczone w przypadku:

 • towarów wyprodukowanych według specyfikacji określonych przez konsumenta lub dostosowanych do jego zamówienia;
 • dostarczania towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia;
 • dostarczania zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w przypadku, gdy jeden z wyżej wymienionych wyjątków odnosi się do towaru zakupionego przez Użytkownika, nie będzie przysługiwało mu prawo do odstąpienia od umowy. 

Możliwość stosowania klauzuli odstąpienia od umowy

Klauzule, które dotyczą korzystania z prawa do odstąpienia od umowy, oraz jego konsekwencji i wyjątków znajdują zastosowanie wyłącznie w stosunku do Użytkownika, który może zostać uznany za konsumenta, czyli działającego w celach innych niż jego działalność gospodarcza lub zawodowa.

Gwarancja

Użytkownik, który kupuje jako konsument, ma prawo do skorzystania z gwarancji w zakresie przestrzegania odpowiednich wymagań produktów i usług wykupionych w terminie 24 miesięcy od zakupu tylko wtedy, gdy problem zostanie zgłoszony w ciągu 2 miesięcy od jego wykrycia.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik musi skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w niniejszym dokumencie, podając dokładny opis problemu.
Jeśli okaże się, że produkt ma wadę, Użytkownik ma prawo do naprawy towaru lub do jego zastąpienia, zgodnie z wyborem Użytkownika.
Użytkownik ma także prawo do wystąpienia o obniżenie ceny lub do rozwiązania umowy w następujących przypadkach:

 • gdy naprawa, lub wymiana okaże się niemożliwa, lub nadmiernie kosztowna;
 • gdy Administrator nie dokona naprawy ani wymiany towaru, w dogodnym terminie, ale nie krótszym niż 15 dni.
 • gdy naprawa lub wymiana spowodowały znaczne niedogodności dla Użytkownika.

W każdym przypadku Użytkownik powinien zwrócić wadliwy produkt.

Odszkodowanie i ograniczenie odpowiedzialności

Zrzeczenie

Użytkownik zwolni Administratora (oraz spółki od niego zależne lub powiązane, przedstawicieli, administratorów, licencjobiorców, partnerów i pracowników) od odpowiedzialności oraz zobowiązań i naprawi szkody, w tym koszta ochrony prawnej związane ze szkodami spowodowanymi przez działania innych Użytkowników lub stron trzecich w związku z treściami umieszczanymi w internecie, z naruszeniem prawa lub naruszeniem warunków niniejszych warunków związanych ze świadczeniem usług.

Ograniczenie odpowiedzialności

Holyart i funkcje dostępne dzięki Holyart są udostępniane Użytkownikom, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, bez jakiejkolwiek bezpośredniej lub pośredniej gwarancji oprócz tych wymaganych przez prawo. W szczególności nie zapewnia się gwarancji jakości usług w związku ze szczególnymi potrzebami Użytkownika.
Użytkownik korzysta z Holyart i z funkcji Holyart na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.
W szczególności Administrator, zgodnie z prawem, ponosi odpowiedzialność za szkody o charakterze umownym oraz pozaumownym w stosunku do Użytkowników i stron trzecich jedynie z tytułu winy umyślnej lub poważnego uchybienia, gdy stanowią one konsekwencje bezpośrednie i natychmiastowe działania Holyart. Administrator nie będzie odpowiedzialny za:

 • ewentualne straty niezwiązane z naruszeniem umowy ze strony Administratora;
 • utracone szanse biznesowe i jakiekolwiek inne straty, także pośrednie, ewentualnie poniesione przez Użytkownika (między innymi straty handlowe, utrata dochodów, wpływów, korzyści lub deklarowane straty oszczędności, utraty umów lub stosunków handlowych, utrata reputacji lub utrata wartości firmy itp.);
 • straty lub szkody powstałe z powodu awarii Holyart w wyniku działania siły wyższej oraz nieoczekiwanych, lub nieprzewidywalnych zdarzeń, oraz z jakichkolwiek innych powodów niezależnych od Administratora, takie jak awarie lub odcięcia linii telefonicznej, elektrycznej, internetowej i/lub innych narzędzi do przysyłania danych, niedostępność witryn internetowych, strajki, zjawiska naturalne, wirusy lub ataki cybernetyczne, przerwy w dostawie produktów, usług lub aplikacji stron trzecich; oraz
 • niewłaściwe lub nieodpowiednie stosowanie usług Holyart przez Użytkowników, lub strony trzecie.

Przepisy wspólne

Przerwy w świadczeniu usług

W celu zapewniania Użytkownikom najlepszego wykorzystania Usługi, Administrator zastrzega sobie prawo do przerwania Usługi w związku z pracami konserwacyjnymi lub aktualizacją systemu, powiadamiając o tym Użytkowników za pośrednictwem stałych uaktualnień dotyczących Holyart.

Odsprzedaż Usług

Użytkownicy nie mogą reprodukować, kopiować, sprzedawać, odprzedawać lub wykorzystać jakąkolwiek część Holyart i jej Usług bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Administratora, gwarantowanego bezpośrednio lub za pomocą specjalnego programu odsprzedaży.

Polityka prywatności

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych osobowych, należy zapoznać się z polityką prywatności Holyart.

Prawa do własności intelektualnej

Wszystkie znaki Aplikacji, graficzne oraz słowne, i wszystkie inne znaki, nazwy handlowe, znaki usługowe, słowne znaki towarowe, znaki handlowe, rysunki, obrazy, znaki firmowe dotyczące Holyart są i pozostają wyłączną własnością Administratora i licencjobiorców oraz są chronione przez właściwe ustawy o znakach towarowych i odpowiednie traktaty międzynarodowe.

Wszystkie znaki towarowe i inne znaki, nazwy handlowe, znaki usługowe, słowne znaki towarowe, znaki handlowe, rysunki, obrazy, znaki firmowe stron trzecich i treści przez nie udostępnione na Holyart są i pozostają wyłączną własnością lub dostępnością tych stron trzecich oraz licencjobiorców i są chronione przez właściwe ustawy o znakach towarowych i dotyczących traktatów międzynarodowych. Administrator nie jest upoważniony do posiadania tych praw do własności intelektualnej i może z nich korzystać w pewnych granicach i zgodnie z umowami zawartymi ze stronami trzecimi w celach w nich ustalonych.

Licencja na użytkowanie oprogramowania komputerowego

Holyart gwarantuje licencje odwołaną, imienną, bez ograniczenia terytorialnego, bezpłatną, nieprzenoszalną i niewyłączną na zastosowanie oprogramowania komputerowego i/lub wszelkiego innego narzędzia technicznego wdrożonego w Usługach. Ta licencja ma na celu umożliwienie korzystania z Usług, w granicach i zgodnie z umowy, z API i/lub innymi obowiązującymi standardami.
Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usług zgodnie z prawem własności intelektualnej i gospodarczej Administratora.
Oprogramowanie dotyczące Usługi, jak również wszelkie prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej, są własnością Administratora i jego licencjobiorców. Użytkownik nie nabywa żadnych praw lub tytułu prawnego do Oprogramowania i wyraża zgodę na jego wykorzystanie bez zastrzeżenia własności i przekazywalności, jedynie na czas korzystania z Usługi, za pomocą zdalnego połączenia, przez internet, dla zapewniania usług zgodnie z Umową.
Prawo użytkowania oprogramowania nie przyznaje prawa dostępu do kodu źródłowego. Techniki, algorytmy i procesy stanowiące element Oprogramowania i dotyczące dokumentacji są informacjami objętymi ochroną prawa autorskiego i należą do Administratora lub jego licencjobiorców i dlatego też nie mogą byc używane w celach innych, niż przedstawiono w Umowie.

Wszystkie prawa i licencje udzielone Użytkownikowi zostaną uznane za odwołane wraz z zakończeniem Umowy.

Wymagania wiekowe 

Użytkownicy deklarują, że są pełnoletni zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą korzystać z Holyart.

Zmiany niniejszych warunków

Administrator zastrzega sobie prawo do zmienienia Warunków w każdej chwili, o czym poinformuje Użytkownika, publikując je na Holyart.
Użytkownik, który nadal korzysta z Holyart, po opublikowaniu zmian, przyjmuje bez zastrzeżeń nowe Warunki.

Przeniesienie umowy

Administrator zastrzega sobie prawo do przeniesienia, przekazania, nowacji lub podlecenia całości, lub część praw, lub zobowiązań wynikających z warunków, o ile nie wpływa to na prawa Użytkownika tutaj ustalone.

Użytkownik nie ma prawa do zbycia lub cesji własnych praw lub zobowiązań zgodnie z Warunkami bez pisemnego pozwolenia Administratora.

Powiadomienia

Wszystkie powiadomienia związane z Holyart muszą być wysłane na informacje kontaktowe wskazane w Umowie.

Nieskuteczność oraz częściowa nieważność Umowy

Jeżeli jakakolwiek klauzula niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną lub nieskuteczną, taka klauzula zostanie usunięta, a pozostałe warunki nie będą naruszone i pozostaną w pełni skuteczne.

Stosowane prawo i sąd właściwy

Niniejsze Warunki i wszystkie spory dotyczące wykonywania, interpretacji i skuteczności niniejszej umowy podlegają prawu, jurysdykcji państwa i należą do kompetencji Sądu miejscowego, w którego okręgu znajduje się siedziba statutowa Administratora.

Wyjątek stanowi wyłączna właściwość sądu konsumenta, o ile jest ona przewidziana przez prawo.

Rozstrzyganie sporów

Rozstrzyganie sporów w internecie dla konsumentów

Konsument zamieszkały w Europie musi wiedzieć, że Komisja Europejska stworzyła platformę internetową do alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Niniejsza platforma internetowa może być wykorzystana przez konsumenta do rozstrzygania poza sądem sporów dotyczących i/lub wynikających z umów sprzedaży towarów i usług zawartych w internecie. Z tego powodu, jeśli Państwo są konsumentami europejskimi, mają Państwo dostęp do platformy do rozstrzygania sporów wynikających z umowy zawartej w internecie z Administratorem. Platforma jest dostępna tutaj.

Administrator odpowie na każde pytanie przesłane za pomocą poczty elektronicznej na adres opublikowany w niniejszym dokumencie.

Definicje 

Przykład formularza odstąpienia od Umowy

Skierowany do:

Pulcranet S.r.l.
 Via Martiniana n. 325/b
42126 Modena

Włochy Kod identyfikacji podatkowej/NIP: 03094930363 Wpłacony kapitał zakładowy: € 450.000,00 Izba Handlowa w Modenie

amministrazione@holyart.it

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów/usług:

_____________________________________________ (podać szczegółowy opis towarów/usług z zakupu, od których zamierza się odstąpić)

 • Zarządzony _____________________________________________ (podać datę)
 • Otrzymany _____________________________________________ (podać datę)
 • Imię konsumenta/konsumentów:_____________________________________________
 • Adres konsumenta/konsumentów:_____________________________________________
 • Data: _____________________________________________

(podpisać, tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Potwierdzenie zamówienia

Oznacza mail, który Administrator wysyła w chwili, gdy towar zostaje wysłany jako potwierdzenie odbioru całości lub części zakupionego towaru.

Wiadomość o przetwarzaniu zamówienia

Oznacza mail, który Administrator wysyła w chwili otrzymania zamówienia

Usługa

Usługa jest świadczona przez Holyart, jak przedstawiono w niniejszych Warunkach i na stronie Holyart.

Terminy i Warunki (Warunki)

Niniejsze warunki serwisu, które stanowią wiążącą umowę między Użytkownikiem a Administratorem.

Użytkownik

Osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Usługi.